UMVI

Podklady pro výuku - letní semestr

ÚVOD DO MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ (BUM)
Všeobecné informace Program cvičení
Podmínky udělení zápočtu
Bezpečnost práce
Výsledky individuálního hodnocení studentaPodklady k přednáškámÚvod, Struktura hmoty
Termodynamika a popis rovnovážných stavů
Kinetika a fázové diagramy
Fázové diagramy složek s polymorfní přeměnou
Tuhnutí a krystalizace
Reakce v tuhém stavu
Mechanické vlastnosti I
Mechanické vlastnosti II
Konstrukční materiály, kovy
Keramické materiály
Polymery
Kompozitní materiály
Koroze a stárnutí
Cvičení Úvod; Mikroskopie
Materiálografie a mikrostruktury
Krystalografie
Binární rovnovážné diagramy I
Binární rovnovážné diagramy II
Termická analýza
Binární rovnovážné diagramy III
Diagram Fe-Fe3C (metastabilní soustava)
Zkouška tahem
Zkoušky tvrdosti
Zkouška rázem v ohybu
Únava materiálů
Zkouška Přehled látky předmětu BUM

 

DISLOKACE A PLASTICKÁ DEFORMACE (WDD)

Přednášky

Dislokace 01
Dislokace 02
Dislokace 03
Dislokace 04
Dislokace 05
Skripta Fotoelasticimetrie
Krystalová struktura pevných látek
Mechanismy plastické deformace
Úvod do teorie dislokací
Výpočty v rámci lineární izotropní elasticity

 

POVRCHOVÉ INŽENÝRSTVÍ (WPI)
Cvičení Mikroskopie
Mikrotvrdost
Povrchová drsnost
Scratch test (vrypová zkouška)
Nanoindentace

 

STRUKTURA A VLASTNOSTI LITÝCH MATERIÁLŮ
Zadání projektů Projekt 1 - Struktura vybraných litých materiálů
Projekt 2 - Mechanické vlastnosti vybraných litých materiálů

 

FUNKČNÍ A NANOSTRUKTURNÍ MATERIÁLY (WFN)
Podklady k přednáškám Studijní materiály

 

MODELOVÁNÍ MATERIÁLŮ I (WMO)
Přednášky a cvičení Studijní materiály

 

ÚVOD DO FYZIKY MATERIÁLŮ (WUF)
Cvičení Obálka WUF
Stavba atomu
Krystalové struktury kovů
Termodynamika čistých látek
Termodynamika roztoků
Entalpické diagramy I pro obecné BRD
Entalpické diagramy II pro Fe-Fe3C
Tvorba proeutektoidního feritu
Konstrukce kinetických diagramů (ARA)
Kvantitativní metody hodnocení struktur
Difuze I
Difuze II
Konstrukční plasty
Přehled látky z předmětu, otázky na písemky

 

DEFORMACE A PORUŠOVÁNÍ MATERIÁLU (RDF)
Podklady k přednáškám Úvod; Předmět v souvislostech
Elastická a anelastická deformace
Plastická deformace
Creep
Porušování a houževnatost
Empirické metody
Lineárně-elastická lomová mechanika
Elasto-plastická lomová mechanika; zkoušky lom. houževnatosti
Únava
Svarové spoje, svařované komponenty
Keramiky - deformace a lom
Plasty - deformace a lom
Podklady pro cvičení Zkouška tahem - zadání cvičení, experimentální data
Únava materiálů - zadání cvičení
Creep - zadání cvičení, experimentální data
Lomová houževnatost - zadání; zatěžovací křivky, lomové plochy; ostatní podklady
Ostatní podklady Učební texty

 

TEORIE KOMPLEXNÍCH FÁZOVÝCH PŘEMĚN (WKF)
Podklady k přednáškám Přednáška č. 5
Přednáška č. 6
Přednáška č. 7
Přednáška č. 8
Přednáška č. 9
Přednáška č. 10
Podklady pro cvičení Cvičení 3 a 4
Cvičení 5
Cvičení 6
Skripta Fázové přeměny